ఆశ్రమం లో జరుగుతున్న ఇన్-సయిట్ కార్యక్రమం లోని చిత్రాలు - మూడవ రోజు