விநாயகர் சிலையை எதற்கு கரைக்கிறோம்?

விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று பாரதம் முழுவதும் மிகப்பெரிய விழாக்கோலத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு, கடைசியில் கரைக்கப்படும் விநாயகர் சிலை எதை குறிக்கிறது?