உண்மைக் காதலின் அடையாளம் என்ன?

காதலர் தினத்தைக் கொண்டாடக் காத்திருக்கும் இவ்வேளையில், காதல் பற்றிய சத்குருவின் ஆழமான பார்வைகள் உங்களுக்காக...!