ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டால் பலவீனம் ஆகிடுவோமா?
"போட்டிகள் நிறைந்த இந்த உலகில் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டால் தொழிலில் வேகம் குறைந்து பலவீனம் ஆகிவிடுவோமா?" என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கும் இருக்கிறதா? இந்த நிலையில் நீங்கள் தனித்து விடப்படவில்லை பலருக்கும் இந்தக் கேள்வி உள்ளது. சரி பதிலென்ன என்கிறீர்களா? பதில் வீடியோவில்...
 
 

"போட்டிகள் நிறைந்த இந்த உலகில் ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டால் தொழிலில் வேகம் குறைந்து பலவீனம் ஆகிவிடுவோமா?" என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கும் இருக்கிறதா? இந்த நிலையில் நீங்கள் தனித்து விடப்படவில்லை பலருக்கும் இந்தக் கேள்வி உள்ளது. சரி பதிலென்ன என்கிறீர்களா? பதில் வீடியோவில்...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1