கைலாஷ் 2012
இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட்டில், நமக்காக டெல்லியிலிருந்து ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார் சத்குரு. "கைலாஷ் யாத்திரையையும், திபெத் பயணத்தையும் முடித்துக் கொண்டு இப்போதுதான் திரும்பியிருக்கிறேன். டெல்லியில் ஒரு சத்சங்கத்தை முடித்துவிட்டு, ஆஸ்திரேலியா செல்லும் வழியில் ஒரு நாள் இங்கே தங்கியிருக்கிறேன்..." மேலும் கைலாஷுக்கு பின்வழியாக சத்குரு மேற்கொண்ட சாகசப் பயணத்தின்போது எடுக்கப்பட்ட 70 பிரமிக்கவைக்கும் புகைப்படங்கள் உங்கள் பார்வைக்காக... கண்டு மகிழுங்கள்!
 
 
 
 

கைலாஷ் யாத்திரையையும், திபெத் பயணத்தையும் முடித்துக் கொண்டு இப்போதுதான் திரும்பியிருக்கிறேன். டெல்லியில் ஒரு சத்சங்கத்தை முடித்துவிட்டு, ஆஸ்திரேலியா செல்லும் வழியில் ஒரு நாள் இங்கே தங்கியிருக்கிறேன். அடுத்த வாரம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன்!

Love and Blessings

 
 
  23 Comments
 
 
Login / to join the conversation1
 
 
5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Thank you Sadhguru, for your immence and endless grace that has enabled me to be in your presence and carried me to be in the presence of your sleeping partner at Kailash earlier this month.Mentally I am still there
Pictures are beautiful,long for more .
Pranaam

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

breathtaking photos they are not mere photos I felt the real feeling of travelling there with you Sathguru. My namaskarams.

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Totally agree, Tina!!

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Beautiful images of Sadhguru & the valley...inspires me to go one day there..

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Outstanding photographs!
But the reality is even more breathtaking.....

5 வருடங்கள் 9 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

no words Sadh guru, just cried the pics was so intense

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Superb Photos! As the saying goes A picture is worth a thousand words and 68 pictures is worth more :)

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Amazing sadhguru.

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Great photos. Very intense expressions from participants. Beautiful photo shoot at night. It is increasing my longing to go to kailash. Everything is sadhguru's grace. Shambho.

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

photographs were so well shot. I feel like I am really in Kailash

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Namaskarams sadhguru

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Breathtaking photos. Tibet 's strikingly surreal landscape and Sadhguru majestic but compassionate demeanor so beautifully captured

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Our Isha photographers are starting to compete with Nat Geo photos!!!

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

sadhguru you do so much for humanity wish i could do something for you....love you always...smriti

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

So much is happening around Sadhguru now-a-days!!! I wish this spot is posted every day just to keep pace with. :)

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

sadhguru thank you so much for all that you do for us....dont know what life would be without you....have done my bit but want to do much more for you....love always..smriti

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Sadhguru, very stylish and graceful in appearance always makes me buy and follow his aesthetic sense in dressing and gesture....I'm eagerly waiting to go on a trip to Kailash very soon and of course awaiting the explosive touch on my forehead.!!!!

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

I hope Kailash and Adhi yogi get their rightful respect in the world with the efforts of Sadhguru. I want to ask Sadhguru if he agrees with the puranas that say Human beings lived for 1000s of years in Treta Yuga? Did Dasaratha live for 63000 years? Did Rama live for 11000 years? Also did Agasthiya live for 3000 years?
The 'Out of Africa' theory proposed by scientists doesn't tell about any human history beyond Two Hundred thousand years. So when we talk about Treta Yuga was it in Astral/celestial plane or in some other exo-planet? Did it happen in planet earth only? Also I'm curious where Adhi Yogi is now? Does he live in the Kailash in the celestial plane? Does he as well visit other livable planets around rest of stars in the galaxy? Somebody please get answers for this from Sadhguru if you get a chance.

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Isha photographers - This is truly a work of art! Beautiful, beautiful photos!

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Breathtaking snaps Sadhguru...Bless me to be on this journey once before I am done with this life...What is happening with and around me after isha happened in my life is something that cannot be expressed in words...Just bless me so I can be with you once to Kailash...I seek nothing more!!!

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Looking forward to it next year....Kalashnikov 2013

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Sathguru,

I see you special, intuitive, abstract...
The world and mind is so hard to handle. Your words are tools. I will keep on striving...

5 வருடங்கள் 10 மாதங்கள் க்கு முன்னர்

Namah shivay Sadhguru. With your blessing we will be with you for this trip next year. Namah shivay!!