யந்திரம் என்றால் என்ன?

யந்திரம் என்றால் என்ன என்பதையும் பல்வேறு விதமாக யந்திரங்கள் பற்றியும் சத்குரு பேசுகிறார்!