தண்ணீருக்கு ஞாபகசக்தி உண்டு

சென்னை IITயில் சத்குரு பேசும்போது, தண்ணீர் குறித்து நடந்துவரும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளைப் பற்றி விவரிக்கிறார்; நம் கலாச்சாரத்தில் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகவே இது பற்றிய அறிவு இருந்திருக்கிறது எனக் கூறி, அதுபற்றி விளக்குகிறார்