சத்குருவுடன் கிறிஸ் ரடோ கலந்துரையாடல்

மோட்டார் பந்தய நட்சத்திரமான கிறிஸ் ரடோ அவர்கள் கலந்துரையாடியது வாழ்க்கை முழு உயிர்த்துடிப்புடன் வாழ்வதைப் பற்றியதாக அமைந்தது!
 
 

வாழ்வை முழு தீவிரத்துடன் வாழ்வது குறித்த கலந்துரையாடலில் மோட்டார் பந்தய நட்சத்திரம் கிறிஸ் ராடோ அவர்களும் சத்குருவும்!

Part 1

Part 2