கர்ணா

விதியின் குழந்தை எனும் சத்குருவின் இந்த கவிதை கர்ணனைப் பற்றியது!
 
 

 

கர்ணா

Karmic burden of lives forgotten

Make him mean by things unseen

A good man who is no good

A great being only when he stops being

A fate’s child Best untouched.