ஹட யோகா ஆசிரியர்களின் அனுபவங்கள்

2012 ஈஷா ஹட யோகா ஆசிரியர் பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட பங்கேற்பாளர்களின் தனித்துவம் மிக்க அனுபவங்கள் இங்கே!
 
 
2012 ஈஷா ஹட யோகா ஆசிரியர் பயிற்சியில் கலந்துகொண்ட பங்கேற்பாளர்களின் தனித்துவம் மிக்க அனுபவங்கள் இங்கே!