ஆன்மீகப் புரட்சி மட்டுமல்ல. பொருளாதார புரட்சியும் இங்கே நடக்கும் என உலகின் மிக சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் ஒரே மேடையில் இங்கு “இன்சைட் வெற்றியின் ரகசியம்” இன்று துவங்கியது. அதிலிருந்து சில துளிகளை இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்...

Subscribe

Get weekly updates on the latest blogs via newsletters right in your mailbox.
No Spam. Cancel Anytime.