ஆதியோகி பிரதிஷ்டை - அமெரிக்காவிலிருந்து நேரடி வர்ணனை

யோகிகளுக்கெல்லாம் முதலானவர்... யோகத்தை உலகுக்கு அளித்தவர்... ஞானத்தின் ஊற்றாய் திகழ்ந்தவர்... தென்திசை நோக்கி அமர்ந்து... ஆதிகுருவாய் ஆன ஆதியோகி... இன்று மேற்கில் தனக்கென ஒரு இருப்பிடம் அமைத்துக் கொள்கிறார். ஈஷா அமெரிக்காவில் நடக்கவிருக்கும் ஆதியோகி பிரதிஷ்டையின் நேரடி வர்ணனையில் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்!
 

யோகிகளுக்கெல்லாம் முதலானவர்...
யோகத்தை உலகுக்கு அளித்தவர்...
ஞானத்தின் ஊற்றாய் திகழ்ந்தவர்...
தென்திசை நோக்கி அமர்ந்து...
ஆதிகுருவாய் ஆன ஆதியோகி...

இன்று மேற்கில் தனக்கென ஒரு இருப்பிடம் அமைத்துக் கொள்கிறார்.

ஈஷா அமெரிக்காவில் நடக்கவிருக்கும் ஆதியோகி பிரதிஷ்டையின் நேரடி வர்ணனையில் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்!

[liveblog]

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1