ഭക്ഷണം ഉറക്കത്തെയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പ്രകടനത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു. ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും കാര്യക്ഷമമായി തുടരാനും ഏതുതരം ഭക്ഷണമാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.