നദികള്‍ക്കായി അലകള്‍ തീര്‍ക്കാം
 
 

ചെറുതും വലുതുമായ പരിപാടികള്‍, മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍, പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ, അസാധാരണമായ പൊതുജനപിന്തുണ എന്നിവ കാണാം.

നദിരക്ഷായാത്ര - ഒരെത്തിനോട്ടം

Glimpses-640x360
നദിരക്ഷായാത്ര - വീഡിയോ
നദിരക്ഷായാത്ര - ചിത്രങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തകളിലൂടെ - വീഡിയോ

News-video-640x360
വാര്‍ത്തകളിലൂടെ - വീഡിയോ

വാര്‍ത്തകളിലൂടെ - പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍

Newspaper-640x360
വാര്‍ത്തകളിലൂടെ - പത്രമാധ്യമങ്ങള്‍

പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ

Whos-supporting-640x360
പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ - വീഡിയോ
പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ പിന്തുണ - ചിത്രങ്ങള്‍

പൊതുജന പിന്തുണ

Popular-support-640x360
പൊതുജന പിന്തുണ - വീഡിയോ
പൊതുജന പിന്തുണ - ചിത്രങ്ങള്‍

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1