• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
नेपाली
English
 

May 07, 2022

ಗಮನದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಗಮನವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಆಗುವಿರಿ.

Daily Quote

May 07, 2022


Loading...
Loading...
 
Close