User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
తెలుగు
English
 

July 02, 2022

ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಳಕಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಡಗಿದೆ.

Daily Quote

July 02, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close