User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
हिंदी
മലയാളം
 

August 05, 2022

ಇಂದ್ರಿಯಸುಖವು ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಸವಿಯಾದರೆ, ಸಂತೋಷವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯಸುಖವು ಸುಂದರವಾದುದೇ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದರ ಗುಲಾಮನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ಅದ್ಭುತವಾದುದು; ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Daily Quote

August 05, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close