Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

September 09, 2023

જો તમે ગઈકાલનું વજન ઉપાડીને ચાલો, તો તમારી આજ બહુ વધારે ભારે થઈ જાય છે - તમે ન તો તરી શકો છો કે ન તો ઉડી શકો છો.
કાલે એકાદશી છે.

Daily Quote

September 09, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close