Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
Italiano
 

May 30, 2024

मूर्खतापूर्ण निष्कर्षहरूको तुलनामा दुविधा राम्रो हो । दुविधामा हुँदा त्यहाँ अझै सम्भावना रहन्छ । मूर्खतापूर्ण निष्कर्षमा कुनै सम्भावना रहँदैन।

Daily Quote

May 30, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close