Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 06, 2022

सत्यमा हुनु भनेको स्वयम्‌मा हुनु हो । स्वयम्, तपाईंले बनाउनुभएको कुरा होइन— तपाईं जो हो, त्यही स्वयम् हो ।

Daily Quote

January 06, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close