शंकर महादेवनला प्रोटॉन-न्यूट्रॉन-इलेक्ट्रॉन, ब्रम्हा-विष्णू-महेश याबद्दल जिज्ञासा वाटते आणि म्हणून सदगुरुंना विचारतो आहे नंबर 3 ला काही विशेष महत्व आहे काय.