Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 23, 2021

ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂದರೆ ಏನನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ನೋವು, ನಲಿವು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ – ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು.

Daily Quote

October 23, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close