Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 17, 2021

ಮೌನವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಆಯಾಮ. ಮೌನವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ‘ಮೌನ’ವೇ ಆಗುವಿರಿ.

Daily Quote

May 17, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close