Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 31, 2024

ಜೀವನದ ಅನುಭವವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

Daily Quote

March 31, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close