Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Italiano
Indonesian
 

June 21, 2024

ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಒಳಿತಿನ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

Daily Quote

June 21, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close