Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 12, 2022

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕರಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವುದು.
ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

January 12, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close