Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

August 11, 2021

ಮನುಷ್ಯರು ತಾವೇನಾಗಿರುವರೋ ಅದು ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರು ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುವುದು.

Daily Quote

August 11, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close