Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

August 01, 2021

ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಗಣ್ಯ. ನೀವು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ಬದಲಿಸಬಹುದು.

Daily Quote

August 01, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close