థైరాయిడ్ సమస్యకి పరిష్కారం ఉందా?

సద్గురు ప్రపంచంలో ఎంతో మందిని తొలిచేస్తున్న థైరాయిడ్ సమస్య గురించి ఇంకా దాని పరిష్కారం గురించి వివరిస్తున్నారు.
 

మరిన్ని తెలుగు వీడియోల కోసం చూడండి: Youtube Sadhguru Telugu Channel -