స్త్రీలపై జరుగుతున్న అత్యాచారాలకు ముగింపు పలికేదేలా? అని రకుల్ సద్గురుని అడిగారు

ఒక దేశంగా మనం మన స్త్రీలపై జరుగుతున్నా అత్యాచారాలను ఆపాలంటే ఏం చేయాలని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సద్గురుని అడిగారు.