ఒంటరితనాన్ని అధిగమించడం ఎలా?

ఎస్.ఆర్.సి.సి లో ఒక విద్యార్థి ఒంటరితనాన్ని, మనల్ని ఒకరు కలుపుకోకపోతే, మనల్ని అంగీకరించ కపోతే, మనల్ని ప్రేమించకపోతే..కలిగే ఆ బాధని ఎలా అధిగమించాలని సద్గురుని అడిగారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1