வெள்ளியங்கிரி - தென்கைலாயம்

தென்கைலாயம் எனப் போற்றப்படும் வெள்ளியங்கிரி மலையின் தனித்தன்மைகளை விளக்குகிறார் சத்குரு!
 
 

சிவாங்கா என்ற சொல்லுக்கு,"சிவனின் அங்கம்" என்று பொருள் ,” இந்த 42 நாள் சாதனாவில், சிவ நமஸ்கார தீட்சையும், வெள்ளியங்கிரி மலைக்கு யாத்திரையும் அடங்கும். மேலும் தகவல்களுக்கு... Shivanga.org