சுனாமி மீட்பு பணிகள்

2004ல் சுனாமி பேரலை பாதிப்பிற்குப் பிறகு ஈஷா அறக்கட்டளை மேற்கொண்ட சுனாமி மீட்பு பணிகள் குறித்து ஒரு பார்வை!

ஈஷா அறக்கட்டளையின் சுனாமி மீட்பு பணிகள்!