• Subscribe
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 08, 2022

तपाईंले आफ्नो मूल प्रकृतिलाई उपेक्षा गर्नुभयो भनेमात्र, अरू मानिसहरूको धारणा महत्त्वपूर्ण बन्दछ ।

Daily Quote

January 08, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close