User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

May 17, 2021

quotes on life - silence
ಮೌನವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಆಯಾಮ. ಮೌನವನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ‘ಮೌನ’ವೇ ಆಗುವಿರಿ.

Daily Quote

May 17, 2021


Loading...
Loading...
 
Close