Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 22, 2021

നിങ്ങൾക്ക് ഏതു മേഘലയിലും സൃഷ്ടിപരമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം. കഴിയുന്നത്ര ആഴത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണം വലിയ രീതിയിലുള്ള വീക്ഷണം കൈവരുത്തും.

Daily Quote

October 22, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close