Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 21, 2020

ಗಾಳಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು.

Daily Quote

April 21, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close