സദ്ഗുരു ഒരു കഥയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ പ്രകൃതത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിന്‍റേയും പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റേയും പ്രകൃതത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു.