സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവത്തിനെതിരേയുള്ള മുൻവിധികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ?| Should Women Be Kept Separate

 

ആത്മീയലോകത്ത് മാസമുറയെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ മുന്‍ വിധികളുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം?

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1