ആത്മീയലോകത്ത് മാസമുറയെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ മുന്‍ വിധികളുണ്ട്. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം?