വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ലളിതമായ പ്രക്രിയകൾ സദ്ഗുരു നൽകുന്നു, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച ഭുതങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും.