ശരീരത്തെ ശുചീകരിക്കാനുള്ള 5 വഴികൾ | Tips to naturally cleanse body

 

വീട്ടിൽ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ചില ലളിതമായ പ്രക്രിയകൾ സദ്ഗുരു നൽകുന്നു, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഞ്ച് തത്വങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച ഭുതങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1