സങ്കൽപ്പത്തിൻ്റെ ശക്തി | Power of Imagination

 

 

സങ്കല്പത്തെ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്ത്ര മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു Register for Sadhguru Exclusive English at: https://isha.co/ex-yt