ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിർബന്ധിത പ്രേരണകൾ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതെന്നും ഈ പ്രേരണകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നും സദ്ഗുരു പറയുന്നു.