രാമനോ കൃഷ്ണനോ? ആരാണ് മികച്ച നേതാവ് ? Rama or Krishna Who is the better leader

 

 

രാമന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും നേതൃത്വ ശൈലികളിലെ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ആധുനിക മനുഷ്യൻ പിന്തുടരേണ്ട മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് സദ്ഗുരു ഉത്തരം നൽകുന്നു.