സദ്ഗുരു എക്സ്ക്ലൂസ്സിവിലെ ചക്രാ സീരീസിൽ നിന്നെടുത്ത ഈ ഭാഗത്തിൽ, സദ്ഗുരു പീനിയൽ ഗ്രന്ധിയുടെ പ്രത്യേകതകളെയും അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു.