പേഴ്‌സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന അസംബന്ധം | Personality Development

 

 

ജീവിതത്തിൽ എന്തു ലക്ഷ്യമാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെയാണു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക? നമ്മൾ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാതെ, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. #PersonalityDevelopment

 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1