സദ്‌ഗുരു യോഗിയായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വശം വിശദീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം മരണരഹിതമായ ഒരു മൃത്യുഞ്ജയനാകാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ നൽകുന്നു. #Death