ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡേവിഡ് ഈഗിൾമാൻ സദ്ഗുരുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചും കടക്കേണ്ട കടമ്പകളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു . ഒരു യോഗിയും ആത്മജ്ഞാനിയും ദീര്‍ഘദര്‍ശിയുമായ സദ്ഗുരു ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. ആഴമേറിയ ജ്ഞാനവും പ്രായോഗികതയും തുടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജീവിതം യോഗ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തില്‍ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണെന്നതിന്‍റെ ഒരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലാണ്.