മന്ത്രോച്ഛാരണം നിങ്ങളിൽ എന്തു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുക ?

 

ഒരു മന്ത്രം എന്നാൽ എന്താണെന്നും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ജപിച്ചാൽ നമ്മിൽ എന്തു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും എന്നും സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു