വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനകീയ ആശയം സദ്ഗുരു തകർക്കുന്നു , ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കാനാകുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. #Hardworking