ജഗദീശ്‌ വാസുദേവ് എങ്ങനെ സദ്ഗുരുവായി ? How Jagadish Vasudev Became Sadhguru TED Talk 2009

 

Ted talk ൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന സദ്ഗുരു, ഒരു അടിയുറച്ച യുക്തി വാദിയിൽ നിന്നും ബോധപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.